Contact

Routebeschrijving

Bezoek adres:
Stationsplein 1 2e etage
3331 LL Zwijndrecht
078 – 7890 880
078 – 7890 888

Onze diensten

Deminimis biedt haar diensten eveneens aan in de vorm van consultancy opdrachten. Na inventarisatie van de debiteurenportefeuille vanuit het oogpunt van de (oninbare) vorderingen stelt Deminimis een rapport op met een plan van aanpak waarin administratief en juridisch advies zijn opgenomen. De consultancy richt zich met name op (oninbare) vorderingen die (soms) als zand in de motor de praktische uitvoering hinderen of zelfs blokkeren.

Eenmalig verrijken van gegevens

U levert eenmalig een bestand van klanten aan. Deminimis verrijkt dit bestand ter zake status van WSNP en/of faillissement volgens een prijs per hit systeem. U  betaalt daarmee slechts voor die dossiers waarin een WSNP van toepassing of waarin een faillissement is uitgesproken. De grootte van het bestand dat u laat verrijken is daarmee onafhankelijk van de kosten.
Deze service valt onder een zogeheten Non Disclosure Agreement inclusief een geheimhoudingsparagraaf terzake de Wet bescherming Persoonsgegevens
Voorwaarde bij variant 3 is dat alle door U aangeleverde cliëntbestanden in elk geval de volgende data omvatten: Voorletter, Tussenvoegsel, Achternaam, Volledig adres en uniek klantnumme (Geboortedatum optioneel, wel wenselijk).
Alle door u verstrekte data met betrekking tot de WSNP en faillissement blijven uw eigendom en zijn slechts voor gebruik van de verrijking.

Verrijking van gegevens

U levert eenmalig een bestand van klanten aan op wie een schuldsaneringsregeling of faillissement van toepassing is (inclusief klantnummer). Dit bestand zal volgens een vast prijs per record-systeem eenmalig worden verrijkt. Vanaf ingangsdatum overeenkomst leveren wij alle relevante data terzake de schuldsaneringsregeling en het faillissement tot aan uiteindelijke afwikkeling van het dossier.
Met deze service hebben wij inmiddels ruime ervaring in de interne werkprocessen en bij derden. Het is onze ervaring dat uitvoering van dit complexe onderdeel van de debiteurenportefeuille door een gespecialiseerde organisatie, wat Deminimis uiteindelijk is, voor U een betere en meer heldere afbakening geeft binnen de reguliere werkprocessen van uw eigen organisatie.
Deze service resulteert in een juiste toewijzing van betalingen aan maanden, meer specifiek:een correcte scheiding van termijnen vóór en ná het “hakbijlmoment van de WSNP of het Faillissement.”

Aanlevering publicaties

Wij leveren per e-mail een bestand aan met de in de voorafgaande dag/week/maand opgetreden nieuwe vonnissen en eindzittingsdata. De kosten van deze data zijn opgebouwd volgens een prijs per record-systeem met daaraan gekoppeld een vergoeding per gebeurtenis:

 • Vonnis toelating WSNP/Faillissement/Surséance
 • NAW bewindvoerder (incl. telefoonnummer)
 • Datum verificatievergadering
 • Datum eindzitting
 • Datum slotuitdeling
 • Melding van wijze van beëindiging

Afhankelijk van de frequentie van het aanleveren van het bestand is er een zogenaamde frequentietoeslag:

 • Maandelijkse aanlevering
 • Wekelijkse aanlevering
 • Dagelijkse aanlevering

Dataservice

In toenemende mate worden bewindvoerder en curatoren gevraagd de stand van zaken rondom een schuldsaneringsregeling of faillissement door te geven. Wij realiseren ons terdege dat periodieke navraag om up-to-date te blijven arbeidsintensief is en ongewenste kosten met zich meebrengt.
Wij hebben hier op ingespeeld door een unieke service te ontwikkelen die U in één overzicht inzicht biedt in welke fase een schuldsaneringsregeling of faillissement zich op een bepaald moment bevindt. Uiteindelijk is het aan U om te beslissen welke weg U met de vordering wenst te bewandelen. Deze wijze is niet alleen efficiënt, maar zorgt er tevens voor dat de kosten minimaal blijven.
Wij leveren periodiek bestanden aan van de in een bepaalde periode gepubliceerde vonnissen terzake toelating WSNP of Faillissement, verificatievergaderingen, eindzittingen, behandeling saneringsplannen, slotuitdelingen en beëindigingen. Tevens bieden wij diverse mogelijkheden bestaande bestanden bij organisaties te verrijken. Wij leveren dan van alle aangeleverde klanten alle relevante data terzake de schuldsaneringsregeling en het faillissement tot aan de uiteindelijke afwikkeling van het dossier.
Deze dienstverlening heeft drie varianten:

Eenmalig verrijken van gegevens

Verrijking en actueel houden van gegevens

Aanlevering publicaties

Monitoring insolventiedossiers

Wij zijn gespecialiseerd in werkproces-monitoring en databasebeheer van grote debiteurenportefeuilles.  Ons product “monitoring insolventiedossiers” geeft U de mogelijkheid dàt deel van Uw debiteurenadministratie uit te besteden dat relatief arbeidsintensief is en eveneens het minst aansluiting heeft met de feitelijke werkzaamheden van Uw organisatie. Wij noemen dit ludiek; “het dossier over de schutting werpen.”

Deze uitbesteding houdt in dat wij voor cliënten in de schuldsaneringsregeling of faillissement, communiceren met de schuldhulpverlener, de bewindvoerder of curator, incasseren en administreren. Periodiek zullen wij een afrekening maken met U. Onze werkzaamheden richten zich erop dat na uitspraak schuldsaneringsregeling of faillissement U nog één melding in uw systeem opneemt, namelijk WSNP of Faillissement. Het dossier wordt pas weer teruggegeven als het volledig is afgewikkeld en afgerekend.

 

Maandelijkse rapportage

Na overeenstemming te hebben bereikt over de wijze van informatie-uitwisseling zullen wij U maandelijks de volgende items rapporteren:

 • Bij bewindvoerders ingediende vorderingen, zowel voor de voorafgaande maand als cumulatief. Er zal hierbij een splitsing worden gemaakt naar hoofdsom en incassokosten.
 • Bedragen welke vrijkomen bij uitdelingen per einde WSNP, zowel voor de voorafgaande maand als jaarcumulatief.
 • Het percentage van de ingediende vordering dat bij uitdeling beschikbaar komt.
 • Aantal (WSNP-)cliënten in portefeuille per begin en einde van de afgelopen maand.
 • Een overzicht van de uitstroom uit de WSNP gedurende de afgelopen maand, uitgesplitst naar uitstroom met dan wel zonder schone lei.
 • Een afrekening van de gedurende de afgelopen maand ontvangen gelden.

Met dit product hebben wij inmiddels ruime ervaring in de interne werkprocessen en bij derden. Het is onze ervaring dat uitvoering van dit complexe onderdeel van de debiteurenportefeuille door een gespecialiseerde organisatie, wat Deminimis uiteindelijk is, voor U een betere en meer heldere afbakening geeft binnen de reguliere werkprocessen van uw eigen organisatie. Monitoring van insolventiedossiers op voornoemde wijze doet, uit de aard der zaak, op geen enkele wijze afbreuk aan uw organisatiemissie en resulteert niettemin in uitdeling van datgene waar uw organisatie recht op heeft tegen zo min mogelijk kosten.

Financial mediation

Hoewel wij ernaar streven kenmerken van het reeds bestaande Mediation (als zijnde een vorm van conflictoplossing) over te nemen in ons eigen product “Financial Mediation,” wensen wij de woorden ‘conflict’ of ‘geschil’ zoveel mogelijk te mijden.
Het karakter van de betreffende woorden zou namelijk onder meer in kunnen houden dat er sprake is van (negatieve) opstelling, situatie of gemoedstoestand waardoor partijen zich op een bepaald vlak niet of moeilijk met elkander kunnen verenigen.Tevens zou dit kunnen impliceren dat partijen, wegens het ontbreken van het aan elkaar kenbaar maken van onderliggende belangen, (onbedoeld) in een strijd verwikkeld raken waardoor de behoefte aan ‘het gelijk halen’ een stringenter karakter zal krijgen.
Door middel van het medieren tussen schuldeiser en schuldenaar tracht Deminimis tot een vergelijk te komen tussen schuldenaar en schuldeiser

Akkoordaanbiedingen

Door middel van het aanbieden van een akkoord aan de gezamenlijke schuldeisers kan er vaak tot een definitieve oplossing gekomen worden van een soms al langere tijd aan de hand zijnd financieel probleem. Deminimis werkt hierbij volgens een beproefde methode:

 • Cliënt Contact
 • Ondertekening zaakwaarneming inzake vaststelling achterstanden
 • Inventarisatie lopende achterstanden
 • Betalingsplan (maximaal 18 maanden)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • (Eventueel) Openen inzake-rekening
 • Maandelijkse monitoring nakoming betalingsplan/ maandelijkse verwittiging per ultimo van de maand naar crediteuren i.g.v. niet-nakoming.
 • Per kwartaal uitbetaling stortingen
 • Afwikkeling aan eind van de periode zoals overeengekomen in vaststellingsovereenkomst
 • Brief aan crediteuren
 • Brief aan cliënt (Rekening en verantwoording, i.e. staat van baten en uitbetalingen)
 • Brief aan opdrachtgever
 • Sluiting dossier

Wijze van rapporteren
Rapportage vindt plaats op actuele dossiers, zowel voor de voorafgaande maand als cumulatief. Er zal hierbij melding gemaakt worden van de status van het dossier, cumulatief ontvangen stortingen en betalingen, resterende duur en cumulatief vorderingen en achterstanden. Bedragen welke vrijkomen per ultimo van de maand, uitbetalingen voorgaande maand en jaar-cumulatief

Overzicht uitstroom en instroom
Wij hebben ruime ervaring opgedaan bij de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten, schuldsaneringsregelingen en faillissementen . Het niet voldoen aan (betalings)verplichtingen betekent niet te allen tijde dat debiteuren moedwillig in gebreke blijven. Onderscheid tussen de ‘rakkers’ en de ‘stakkers’ maken ook voor de crediteur het beheer van de debiteurenportefeuille een positief proces dat het klantenbestand in het onderscheid tussen deze twee categoriën ‘zuiver’ houdt.

Consultancy debiteuren

Inrichting van (een deel van) de organisatie op debiteurenbeheer vereist specifieke expertise. Veel actoren in het veld bepalen de werkwijze van een afdeling in belangrijke mate. Deminimis heeft door haar praktische kennis en kunde een enorme hoeveelheid ervaring vergaard die organisaties helpt bij het omgaan met, nog altijd veranderende omstandigheden.
Voor organisaties die op dagelijkse basis te maken hebben met debiteurenbeheer heeft Deminimis een consultancy dienstverlening ontwikkeld. Uitgangspunt van deze consultancy is de doelstelling van verbetering van het praktisch functioneren van een afdeling debiteurenbeheer door verbetering van het inzicht van de juridisch complexe processen die verbonden zijn met schuldsanering, Wsnp en faillissementen.