Onze producten

De produkten die Deminimis aanbiedt in het faciliteren en voorkomen van problemen in dossiers waar betalingsproblemen zijn opgetreden. Bij betalingsproblemen zijn twee partijen betrokken, de schuldenaar en de schuldeiser. Beide partijen hebben een legitiem belang bij het vinden van een oplossing in geval van betalingsachterstanden en/of problemen. Ten behoeve van beide partijen heeft Deminimis produkten ontwikkeld die bijdragen, niet alleen in het oplossen, maar ook in het voorkomen van betalingsproblemen:
ten behoeve van schuldeisers:
Data-aanlevering (wéten is voorkómen)
Monitoring service
ten behoeve van schuldenenaren:
Financial Mediation
Akkoord-aanbiedingen

Onze benadering

Deminimis streeft ernaar de meest complete en meest actuele data inzake WSNP, surseances of faillissementen in haar beheer te hebben. Informeren van de klanten op een op hem toegesneden manier, zij het electronisch, via rapportages of andere wijze, is het streven van Deminimis. Onze klanten zijn erbij gebaat op alle cruciale momenten van het beheer van een dossier de meest actuele gegevens tot hun beschikking te hebben en op basis van deze data beslissingen te kunnen nemen: sluiten dossier, verkopen dossier, verlengen /vernieuwen contract etc.
Deminimis is het instrument voor het maken van de dossier-beslissingen; compleet en actueel.

Introductie

Deminimis is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in databeheer voor grote organisaties die bij hun klanten veelvuldig te maken hebben met schuldsaneringen, Wsnp en Faillissementen. Te denken valt hierbij aan waterschappen, energie- en water-bedrijven, banken, financierders, zorgverzekeraars en andere, qua grootte, soortgelijke bedrijven.

Deze bedrijven hebben, vanwege de grootte van hun klantenbestand, veelvuldig te maken met de administratieve gevolgen van het feit dat een deel van hun klantenbestand valt onder in een schuldhulp-traject, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een faillissement. De status van eventuele vorderingen en de afwikkeling daarvan is vaak niet eenduidig; zij is in ieder geval slechts complex te achterhalen. Dit leidt tot onnodige administratieve kosten en ongewenste nieuwe mutaties in het klantenbestand. Daarnaast kan hierdoor een ongewenst groot deel van de debiteuren-portefeuille de noodzakelijke financiële rapportages (zowel kwartaal- als jaarrekeningen) troubleren.

Deminimis biedt een aantal services die haar clièntele in staat stelt een continue informatie-vinger, op klantniveau, aan de pols te houden ten aanzien van de stand van de debiteuren-portefeuille. Bedrijven zijn hierdoor beter geïnformeerd over òf een klant in de WSNP/faillissement zit, danwel wàt de status is in dit wettelijk traject. Onnodige acties kunnen worden voorkomen, informatie is up-to-date en de administratieve kwaliteit is geöptimaliseerd voor de organisatie.