Akkoordaanbiedingen

Door middel van het aanbieden van een akkoord aan de gezamenlijke schuldeisers kan er vaak tot een definitieve oplossing gekomen worden van een soms al langere tijd aan de hand zijnd financieel probleem. Deminimis werkt hierbij volgens een beproefde methode:

 • Cliënt Contact
 • Ondertekening zaakwaarneming inzake vaststelling achterstanden
 • Inventarisatie lopende achterstanden
 • Betalingsplan (maximaal 18 maanden)
 • Vaststellingsovereenkomst
 • (Eventueel) Openen inzake-rekening
 • Maandelijkse monitoring nakoming betalingsplan/ maandelijkse verwittiging per ultimo van de maand naar crediteuren i.g.v. niet-nakoming.
 • Per kwartaal uitbetaling stortingen
 • Afwikkeling aan eind van de periode zoals overeengekomen in vaststellingsovereenkomst
 • Brief aan crediteuren
 • Brief aan cliënt (Rekening en verantwoording, i.e. staat van baten en uitbetalingen)
 • Brief aan opdrachtgever
 • Sluiting dossier

Wijze van rapporteren
Rapportage vindt plaats op actuele dossiers, zowel voor de voorafgaande maand als cumulatief. Er zal hierbij melding gemaakt worden van de status van het dossier, cumulatief ontvangen stortingen en betalingen, resterende duur en cumulatief vorderingen en achterstanden. Bedragen welke vrijkomen per ultimo van de maand, uitbetalingen voorgaande maand en jaar-cumulatief

Overzicht uitstroom en instroom
Wij hebben ruime ervaring opgedaan bij de uitvoering van schuldhulpverleningstrajecten, schuldsaneringsregelingen en faillissementen . Het niet voldoen aan (betalings)verplichtingen betekent niet te allen tijde dat debiteuren moedwillig in gebreke blijven. Onderscheid tussen de ‘rakkers’ en de ‘stakkers’ maken ook voor de crediteur het beheer van de debiteurenportefeuille een positief proces dat het klantenbestand in het onderscheid tussen deze twee categoriën ‘zuiver’ houdt.