Introductie

Deminimis is een organisatie die zich heeft gespecialiseerd in databeheer voor grote organisaties die bij hun klanten veelvuldig te maken hebben met schuldsaneringen, Wsnp en Faillissementen. Te denken valt hierbij aan waterschappen, energie- en water-bedrijven, banken, financierders, zorgverzekeraars en andere, qua grootte, soortgelijke bedrijven.

Deze bedrijven hebben, vanwege de grootte van hun klantenbestand, veelvuldig te maken met de administratieve gevolgen van het feit dat een deel van hun klantenbestand valt onder in een schuldhulp-traject, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of een faillissement. De status van eventuele vorderingen en de afwikkeling daarvan is vaak niet eenduidig; zij is in ieder geval slechts complex te achterhalen. Dit leidt tot onnodige administratieve kosten en ongewenste nieuwe mutaties in het klantenbestand. Daarnaast kan hierdoor een ongewenst groot deel van de debiteuren-portefeuille de noodzakelijke financiële rapportages (zowel kwartaal- als jaarrekeningen) troubleren.

Deminimis biedt een aantal services die haar clièntele in staat stelt een continue informatie-vinger, op klantniveau, aan de pols te houden ten aanzien van de stand van de debiteuren-portefeuille. Bedrijven zijn hierdoor beter geïnformeerd over òf een klant in de WSNP/faillissement zit, danwel wàt de status is in dit wettelijk traject. Onnodige acties kunnen worden voorkomen, informatie is up-to-date en de administratieve kwaliteit is geöptimaliseerd voor de organisatie.