Monitoring insolventiedossiers

Wij zijn gespecialiseerd in werkproces-monitoring en databasebeheer van grote debiteurenportefeuilles.  Ons product “monitoring insolventiedossiers” geeft U de mogelijkheid dàt deel van Uw debiteurenadministratie uit te besteden dat relatief arbeidsintensief is en eveneens het minst aansluiting heeft met de feitelijke werkzaamheden van Uw organisatie. Wij noemen dit ludiek; “het dossier over de schutting werpen.”

Deze uitbesteding houdt in dat wij voor cliënten in de schuldsaneringsregeling of faillissement, communiceren met de schuldhulpverlener, de bewindvoerder of curator, incasseren en administreren. Periodiek zullen wij een afrekening maken met U. Onze werkzaamheden richten zich erop dat na uitspraak schuldsaneringsregeling of faillissement U nog één melding in uw systeem opneemt, namelijk WSNP of Faillissement. Het dossier wordt pas weer teruggegeven als het volledig is afgewikkeld en afgerekend.

 

Maandelijkse rapportage

Na overeenstemming te hebben bereikt over de wijze van informatie-uitwisseling zullen wij U maandelijks de volgende items rapporteren:

  • Bij bewindvoerders ingediende vorderingen, zowel voor de voorafgaande maand als cumulatief. Er zal hierbij een splitsing worden gemaakt naar hoofdsom en incassokosten.
  • Bedragen welke vrijkomen bij uitdelingen per einde WSNP, zowel voor de voorafgaande maand als jaarcumulatief.
  • Het percentage van de ingediende vordering dat bij uitdeling beschikbaar komt.
  • Aantal (WSNP-)cliënten in portefeuille per begin en einde van de afgelopen maand.
  • Een overzicht van de uitstroom uit de WSNP gedurende de afgelopen maand, uitgesplitst naar uitstroom met dan wel zonder schone lei.
  • Een afrekening van de gedurende de afgelopen maand ontvangen gelden.

Met dit product hebben wij inmiddels ruime ervaring in de interne werkprocessen en bij derden. Het is onze ervaring dat uitvoering van dit complexe onderdeel van de debiteurenportefeuille door een gespecialiseerde organisatie, wat Deminimis uiteindelijk is, voor U een betere en meer heldere afbakening geeft binnen de reguliere werkprocessen van uw eigen organisatie. Monitoring van insolventiedossiers op voornoemde wijze doet, uit de aard der zaak, op geen enkele wijze afbreuk aan uw organisatiemissie en resulteert niettemin in uitdeling van datgene waar uw organisatie recht op heeft tegen zo min mogelijk kosten.